Schaakvereniging Nunspeet

Senioren | Junioren | Extern
VDC | Veldhuis Keizer Garantiemakelaars | Vedder | Osinga | Rabobank | Kale Optiek | Van den Pol
This week in Chess | Position search | Chess today | Chessbase | Chessnet | Chessclub
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Vereniging

statuten

Het verleden van
Schaakvereniging Nunspeet

De schaakvereniging Nunspeet bestaat al meer dan 60 jaar. Toegegeven, de geschiedenis van Schaakvereniging Nunspeet heeft een los begin. Door een brand is het archief uit de begintijd verloren gegaan. Het eerste teken van leven vond ik in de uitgave van 30 augustus van Nunspeet Vooruit.
Laten we echter eerst de notariële akte met oprichtingsdatum, naam en doelstelling bekijken en met vreugde constateren, dat we nog steeds de daarin genoemde doelen nastreven.

 

 

 

 

 

 

De speellokatiesHet eerste onderkomen was hotel Atlanta, dat plaats maakte voor cafetaria Van Bentum (De Roskam) aan de Dorpsstraat. De huur bedroeg toen f. 126,00  per jaar. Vanaf die tijd volgden Hotel Veluwe (het tegenwoordige Veluwe-oord t.o. het station), Café Bosch en café De Koperen Kan (beide aan de Dorpsstraat). Het grote probleem was steeds, dat de schakers te weinig consumpties gebruikten; veel minder in elk geval dan de dammers en dus werd hen nogal eens gevraagd op te krassen.

In 1977 werd de vereniging lid van de Nunspeetse Sportfederatie en kon gebruik gemaakt worden van een ruimte in sporthal De Brake. Ondanks enkele bezwaren, die te maken hadden met etensluchten, rook en geluidsoverlast vanuit het horecagedeelte van de hal, een te kleine ruimte om te schaken en een onvoldoende verlichting bleef men er schaken tot begin jaren ‘90. Dwz. de jeugd deed dat, want de senioren verhuisden in 1985 naar restaurant Foppen. Tijdens het voorzitterschap van Herman Bade ging men op zoek naar een alternatief onderkomen en vond dit in het dorpshuis. Daar zijn we intussen toe aan de derde beheerder Erik Hekkelman, die zo sociaal is, dat hij ons tot in de kleine uurtjes verzorgt tegen betrekkelijk geringe inkomsten.

De voorzitters Voor zover na te gaan is zijn de volgende personen voorzitter geweest van onze vereniging.

Voorzitters Periode
C.J. Smits 1956-1969
W. v.d. Plas 1970-1971
C. Vosselman 1971 -1972
D. Juffer 1972-1975
De Vincent 1975
D. B. Elsinga 1976-1977
Sassen 1978
A. C. Noordzij 1979-1984
J. v. d. Berg 1985 -1990
H. Bade 1991-1992
vacature 1993
Z. Brinkman 1994-1999 
H. Warntjes 1999-heden

 

De oudste notulen HersenenDe oudste notulen, die ik kon vinden, komen uit 1956. Op de volgende pagina vindt u  de presentielijst van de toenmalige jaarvergadering. Zoals op de presentielijst te zien valt, was een van de toenmalige leden de heer H. Ramkema.Hij zond ons bestuur enkele brieven met herinneringen uit de tijd, waarover geen gegevens meer bekend zijn. Hij werd lid in 1950, nadat hij als schaker had deelgenomen aan een tweekamp sjoelen, dammen, schaken en ping-pong tussen VVM(zuivelfabriek) en Veluvine(verffabriek). Onze schaakvereniging bestond toen al een vijftal jaren. Zij was opgericht op 19 september 1945 na een simultaanwedstrijd, die Max Eeuwe had gegeven in hotel  De Valk in Nunspeet, waar hij toevallig zijn vakantie doorbracht. Toen de heer Ramkema aantrad, bestond het clubje uit nog maar 5 schakers: de heren Van Scharenburg, Van de Weide, Beelen, Van Nieuwenhuizen en Van Ingen. Er werd beurtelings bij de leden thuis gespeeld. Na een groei van het ledenaantal werden gedurende zijn lidmaatschap de lokaties achtereenvolgens hotel Atlanta, hotel  De Roskam en hotel  De Veluwe. Bij een aantal van 10 leden werd aansluiting gezocht bij de OSBO, waarna een verdere groei de mogelijkheid bood met 2 tientallen aan de externe competitie deel te nemen. Begin jaren ‘70 was het ledental weer gezakt tot 7 en besloot het bestuur tot een ruststand, een periode waarin toch nog wel een simultaanwedstrijd werd georganiseerd in restaurant Het Centrum. Op de foto zien we een jonge man met bril. De heer Ramkema meende daarin zijn clubgenoot Van Ingen, een geboren en getogen Nunspeter en man van het eerste uur onzer vereniging druk bezig te zien in de simultaanwedstrijd tegen oudwereldkam– pioen dr Max Eeuwe, die Hersenengedurende 33 jaar kampioen van ons land is geweest en in die tijd voor weinig geld promotie maakte voor zijn geliefde sport. De bril echter bracht hem in onzekerheid: Van Ingen was  - naar hij zeker wist -  geen brildrager. Om helderheid te verkrijgen toog hij met de foto naar hem toe en kreeg tot zijn verbazing als reactie te horen: "Vroeger droeg ik inderdaad een bril, maar toch …...  Ik weet echt niet of ik het wel ben".

De jaren '60 - '70 Veel onthullen ons de annalen niet over deze periode. Tot 1965 heerste er stilstand in de vereniging en in 1962 was men al uitgetreden uit de OSBO wegens gebrek aan leden. Vermeldenswaard is uiteraard wel dat ons trouwe lid Gert Cozijnsen, die later erelid zou worden van diezelfde OSBO, in 1962 op een vergadering als elfde lid aanwezig was en meteen tot wedstrijdleider werd benoemd.

In 1971 waren er 13 senioren en 10 jeugdspelers. Het begon weer een beetje te lopen. Om deze aantallen op te vijzelen werd op 25 november van dat jaar een simultaanwedstrijd georganiseerd, waarin 45 schakers het opnamen tegen de bekende Kortlever en Withuis. Beiden verloren 1 partij en verleenden hun medewerking tegen een tarief  van f. 150,00. Bovendien werden er notatieboekjes verkocht en apparatenfabriek Plaisir sponsorde met een bedrag van f. 101,00.  De contributie bedroeg toen f. 25,00 per jaar en de afdracht aan de OSBO f. 20,00 per lid. Tel uit dus je winst! Gelukkig subsidieerde de gemeente het jaar daarop met f. 163,00. De activiteiten leverden bovendien 4 nieuwe leden op. Ook in 1972 werd een simultaanwedstrijd gehouden om leden te werven. Hieraan namen 42 schakers deel tegen de heren Mühren en Withuis en hierdoor steeg het aantal senioren tot rond de dertig. Dat werd te gek, want er waren te weinig klokken. De werving werd gestaakt en het materiaal uitgebreid. Opnieuw was de firma Plaisir bereid te sponsoren. De contributie ging naar f. 45,00 en dat was geen overbodige luxe, gezien de uitgaven aan huur en schaakbond (inmiddels opgelopen tot ruim f. 400,00). Bovendien werd de gemeentelijke subsidie nagenoeg gehalveerd, hoewel die later weer werd hersteld. In de jaren, die volgen, stabiliseert het ledental zich op midden 30 senioren en rond de 20 jeugdleden. In 1977 bv. wordt er met 2 seniorteams en 1 pupillen- team deelgenomen aan de OSBO-competitie. De speelavond is voor iedereen op donderdag en de nieuwe speellokatie is De Brake. Er wordt een speciale jeugdcommissie aangesteld met als doel de Nunspeetse jongelui tot schaken te bewegen. Zeger Brinkman wordt jeugdleider en Gert Cozijnsen is nog steeds algemeen competitieleider. Trouwens ook enkele andere leden van tegenwoordig maken in die tijd hun opwachting in het archief. Het zijn Gerrit van Aalderen, Martien Gremmen, Henk Mondria en Jan Nederpel.

logo Over SVN | Site Map | Privacy Policy | Contact | © 2020 Schaakvereniging Nunspeet